תקנון

תקנון ומדיניות פרטיות (מעודכן ליום 2.5.2013)

ברוך הבא לאתר להבות ייצור ומיגון (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת להבות ייצור ומיגון (1995) בע"מ (להלן: "החברה"). האתר מציע מידע אינפורמטיבי על החברה וכן את האפשרות לרכוש את מוצרי החברה אונליין, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. 1.כללי

התקנון שלפניך (להלן: "התקנון") מגדיר את מדיניות הרכישה באתר וכן את נוהלי הפרטיות הנהוגים ואת האופן בו החברה עושה שימוש במידע הנמסר לה ו/או נאסף על ידה. התקנון מהווה הסכם מחייב בינך לבין החברה, ולכן, הנך מתבקש לקרוא אותו בקפידה, לרבות כל עדכון, אשר ייתכן ויעשה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. התקנון המעודכן יעמוד בתוקפו החל מיום פרסומו באתר וכל פעולה שתבוצע לאחר פרסומו, תהיה כפופה להוראות התקנון המעודכן. מבלי לגרוע מהאמור, מעצם עשיית שימוש באתר, לרבות ביצוע רכישה, הנך מצהיר כי קראת תקנון זה וכי הנך מסכים לתנאיו וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.

בכל בירור ו/או שאלה בנוגע לתקנון זה ו/או בנוגע לאספקת המוצרים (כהגדרתם מטה) ו/או השימוש בשירות ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של האתר בטלפון: 04-6905020 או בדואר אלקטרוני: כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת . מוקד שירות הלקוחות פועל בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ל-16:00. במידת הצורך, יצור עמך שירות הלקוחות קשר טלפוני.

בכל מקום בו תנאי השימוש מנוסחים בלשון הזכר, תהא הכוונה גם לנקבה. כל האמור בלשון יחיד תהא הכוונה גם לרבים. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלו הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותם.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

 1. 2.השימוש באתר

חלק מהשירותים באתר, לרבות רכישת מוצרים דורשים רישום. על מנת להירשם לאתר ולבצע רכישות מוצרים דרכו הנך חייב להיות מעל גיל 18, ולהחזיק כדין, בכרטיס אשראי תקף ביום ביצוע הפעולה, המכובד בישראל אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי המפורטות להלן. לצורך הרישום ויצירת חשבון משתמש אישי, הנך מתבקש להזין שם מלא, כתובת דוא"ל וסיסמה. הדוא"ל (שם משתמש) והסיסמה שבחרת יזהו אותך וישמשו אותך בכל כניסה שלך לאתר. הנך מתבקש לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה מדי מספר חודשים.

בעת ביצוע ההזמנה באתר יהיה עליך להזין בנוסף את פרטי ההתקשרות שלך לרבות טלפון, כתובת ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. מובהר כי לא חלה עליך חובה למסור פרטים אלו אך ייתכן כי ללא מסירתם גישתך לחלקים מסוימים באתר תימנע ותוגבל מביצוע פעולות באתר. הפרטים שתמסור יישמרו במאגרי החברה, והשימוש בהם יעשה בהתאם למפורט להלן. יצוין כי החברה מאפשרת לרכוש מוצרים, לבצע בירורים ופעולות אחרות גם באמצעות הטלפון, במוקד שירות הלקוחות.

הנך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ולעדכן את פרטיך באתר במקרה של שינוי. לחברה שמורה הזכות לבטל את רכישתך בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. מובהר כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על פי חוק, והחברה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי הרכישה באתר.

החברה רשאית לערוך שינויים באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן לחסום גישה אל האתר ו/או כל חלק ממנו, והכול ללא צורך במתן הודעה מראש. בנוסף, החברה רשאית למנוע ממך את האפשרות לרכוש מוצרים באתר באופן זמני או לצמיתות ו/או להשעות את גישתך לאתר או לכל חלק ממנו - וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים את שימושך באתר, במידה ותעשה כל אחד מאלו:

 • ביצוע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה;
 • עשיית מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או עידודו של מעשה כזה;
 • אם נחסם כרטיס האשראי שברשותך או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 • מסירת פרטים שגויים;
 • אי תשלום חוב לחברה במועד;
 • הפרת תנאי תקנון זה.

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. שימוש מסחרי באתר או כל שימוש אחר שאינו אישי הינו אסור, לרבות רכישה בסיטונאות לצורך מכירה לצדדים שלישיים, אלא אם צוין אחרת מפורשות באתר. הצבת פרסומות ו/או מידע מסחרי ו/או כל מידע אחר באתר הינה אסורה בהחלט אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב לא לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:

 • לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר, לרבות העתקה, הפצה, הצגה או שימוש בתכנים באתר, בכל מדיה שהיא, ובכל טכנולוגיה כלשהי, לרבות באמצעות טכניקות Framing, כריית מידע, אחזור אוטומטי או איסוף של תכנים מתוך האתר, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
 • לקשר לאתר קישור לאתר אחר או לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בפעילות התקינה והסדירה של האתר ו/או של מי מהמשתמשים.

האתר עשוי לכלול קישורים (לינקים) לאתרים אחרים. החברה איננה אחראית בשום צורה לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות החלה באתרים אלו וממליצה לך לקרוא בעיון את התנאים החלים בכל אתר כאמור. מובהר כי החברה אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר אשר מובילים לאתרים אחרים. עוד מובהר כי מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על מידע שנאסף על ידי החברה.

 1. 3.רכישת מוצרים באתר

החברה מציעה לך אפשרות לרכוש באמצעות האתר ממוצריה (לעיל ולהלן: "המוצרים"). מובהר כי החברה רשאית לשנות בכל עת את מגוון מוצריה, להחליף בין המוצרים, להוסיף מוצרים חדשים ולהוציא מוצרים קיימים מההיצע והיא אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. עוד מובהר, כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר. הזמנת מוצרים באופן בלתי סביר לדעת החברה, לרבות ניסיון לרכישה סיטונאית, עלולה להביא לסירוב של החברה להזמנה המבוקשת.

בדף המכירה של כל מוצר מופיעים פרטי המוצר, לרבות תיאורו, מחיר המוצר ודמי המשלוח הרלבנטיים. אין באפשרותך לרכוש מוצרים אשר מצוין לידם כי אינם מצויים במלאי. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

על מנת לבצע רכישת מוצרים באתר, עליך להיכנס לדף המכירה של המוצר שברצונך להזמין ולהוסיף אותו לעגלת הקניות שלך. בכל שלב תוכל להיכנס לעגלת הקניות שלך ולצפות בפריטים שאספת. לאחר גמר איסוף כלל הפריטים המבוקשים תוכל לעבור לקופה. דמי המשלוח המפורטים באישור ההזמנה הינם סופיים אלא אם צוין אחרת בדף המכירה של המוצר (כגון חיוב בגין הובלה חריגה, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים).

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. בנוסף, תחויב בדמי המשלוח הרלבנטיים דמי המשלוח בהם מחויב הרוכש, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת. עם זאת, קיימת אפשרות לאיסוף עצמי ללא עלות דמי משלוח כמפורט להלן. החיוב הסופי יהיה בהתאם למחיר המוצרים ולדמי המשלוח שהוזמנו כפי שמופיע באישור ההזמנה.

החברה זכאית לשנות את עלות דמי המשלוח ומחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. מחירי המוצרים ומחיר המשלוח הקובעים עבור ההזמנה הינם המחירים המופיעים בעמוד אישור ההזמנה במועד אישור ההזמנה והחיוב באתר.

החברה אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי. במידה והמוצר אינו במלאי, תודיע לך על כך החברה על כך מידית (באמצעות אחד מאמצעי ההתקשרות אותם סיפקת) ומה הצפי לקבלתו במלאי. במקרה כזה, יש באפשרותך להמתין עד להגעת המוצר הרלבנטי למלאי או לחילופין, לקבל את כספך חזרה.

האתר רשאי להציע מעת לעת מבצעים, הטבות והנחות ללקוחותיו והוא רשאי להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. תנאי המבצעים יהיו בהתאם לתקנון המבצע הרלוונטי אשר יפורסם באתר בסמוך למועד עריכת המבצע.

 1. 4.אמצעי תשלום

הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי תחת שרת מאובטח, בהתאם לדרישות חברות האשראי בישראל. החברה עובדת עם כרטיסי האשראי הבאים: אמריקן אקספרס, מאסטרכארד, ישראכארד וויזה. החברה אינה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג דיינרס. החברה רשאית לשנות את אמצעי התשלום הנהוגים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

במסך התשלום הנך מתבקש להזין את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בכוונתך לשלם עבור המוצרים לאחר שהזנת את פרטי כרטיס האשראי, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של האתר ו/או החברה ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, האתר ו/או החברה יהיו רשאים לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלעדי.

החברה רשאית לאפשר לך לשלם בתשלומים (קרדיט) ויש באפשרותה לשנות זאת, והכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

 1. 5.הזמנה משובשת

הזמנה שלא נקלטה במחשבי האתר או התקבלה באופן משובש ושאינה מכילה את כל הפרטים הנדרשים, לא תחשב כהזמנה שנתקבלה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכך שבוצעה ההזמנה. מועד קבלת ההזמנה כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין. עם סיום ביצוע ההזמנה וקבלת אישור חברת האשראי, יתקבל אישור הזמנה אשר באמצעותו תוכל לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלך בכל עת עד לקבלתה.

אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו. אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו האתר ו/או החברה רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין. האתר ו/או החברה יהיו רשאים לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים. החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתו של לקוח לא התקבלה במערכות החברה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש לבצע הזמנה.

 1. 6.אספקה הובלת המוצרים ואיסוף עצמי

לאחר קבלת אישור ההזמנה כמפורט לעיל, יפעל האתר לספק לך את המוצרים לכתובת אותה סיפקת בעת אישור ההזמנה באתר. המוצרים יסופקו לך בתוך פרק הזמן הקבוע המופיע לך באישור ההזמנה.

זמני אספקת המוצרים יחושבו לפי מניין ימי עסקים בלבד (דהיינו, ימים א-ה' בלבד לא כולל ימי חג ושבתון).

המוצרים אותם רכשת יישלחו לכתובת אותה סיפקת על ידי שליחים. מובהר בזאת כי נוכחותך נדרשת במקום במועד האספקה והחברה או מי מטעמה רשאים לבקש ממך להציג את תעודת הזהות שלך ו/או חתימתך על גבי תעודת המשלוח ו/או שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה. אם בעת אספקת המשלוח לא יהיה בגיר נוכח, החברה ו/או מי מטעמה רשאים למסור את המוצרים המוזמנים למי שיהיה נוכח במקום באותה עת. במידה ואיש אינו נוכח במקום, יוחזרו המוצרים למחסני החברה, ויתואם מועד חלופי לאספקה. במקרה זה יגבו דמי משלוח לאספקה חוזרת.

האתר ו/או החברה לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה אשר נגרם כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים הבאים:

 1. 1.הזנת פרטים שאינם מלאים ו/או נכונים על ידך.
 2. 2.אי זמינות לקוח להגעת האספקה.
 3. 3.כתוצאה של כוח עליון ו/או מאירועים אשר אינם בשליטת החברה.

השירותים באתר ניתנים בתחומי מדינת ישראל בלבד. לרשימה מלאה של אזורי החלוקה לחץ כאן. החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את האזורים הספציפיים בהם מוענקים השירותים. משלוח באמצאות שליח עד הבית, יעשה למעט ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, בהם עשוי להיות מסופק לסניף ה

 

הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב והודעה על כך תישלח ללקוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי החברה ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתואם מועד המשלוח מחדש מול הלקוח.

במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים ו/או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.

כמו כן, במקרה של רכישת מטפים, תחויב ב-35 ₪ נוספים בעבור שליחות אישית. במקרה של רכישת עד 2 גלאי עשן, תחוייב ב25 ש"ח בעבור דואר רשום.

 

במידה וסימנת בעת ביצוע ההזמנה כי ברצונך לאסוף את הזמנתך באופן עצמאי, לא ייגבו ממך דמי משלוח. תשומת לבך כי לאחר סיום ביצוע ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך. את המוצרים המוזמנים ניתן לאסוף בכתובת הבאה: להבות יצור ומיגון, קיבוץ להבות הבשן, מיקוד 12125 בימים א'-ה'- בין השעות 09:00-16:00. המוצרים שהוזמנו על ידך יישמרו במחסני החברה למשך 14 ימי עבודה ממועד האספקה כפי שנקבע בעת אישור ההזמנה. במידה ולא אספת את המוצרים באופן עצמי בתקופה זו, הזמנתך תבוטל ובמקומה תהיה זכאי לקבל זיכוי לביצוע רכישה חוזרת באתר בשווי סכום ההזמנה שלא נאספה. הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור והענקת הזיכוי לרכישה חוזרת באתר בגין הביטול.

 1. 7.ביטול רכישה והחזרת מוצרים

הנך רשאי לבטל את הזמנתך בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הנך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלתם. החזרת המוצר כפופה לכך שהמוצר יוחזר לחברה באריזתו המקורית, כאשר לא נעשה בו כל שימוש, והוא שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא והוא בר תוקף. לאחר פנייתך לביטול הזמנתך באמצעות שירות הלקוחות, עלייך להחזיר את המוצר למחסני החברה, או לחילופין, לבקש מהחברה כי תשלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו למחסניה. שליחות האיסוף תעשה ע"פ יכולתה של החברה ובמימון מלא של הלקוח. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבור המוצרים בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. מובהר כי דמי המשלוח שנגבו לא יוחזרו.

במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים ו/או פגומים בעת קבלתם, עליך להודיע על כך מידית לחברה (באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 13 להלן) אשר תדאג להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין, ללא עלות דמי משלוח נוספים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 1. 1.אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ע"י אותו לקוח או אם יתברר כי העסקה ו/או במכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו.
 2. 2.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.
 3. 3.במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים מהלקוח.
 4. 4.אם יתברר כי הלקוח עלול לשוב ולמכור את המוצר שרכש לצד ג' ו/או לסחור בו.
 5. 5.בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, לרבות במצב בו ללקוח עומד חוב שטרם שולם ע"י הלקוח לחברה.

במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה. האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית. האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח או לצד ג' בשל ביטול ההזמנה כאמור.

 1. 8.איסוף מידע אישי

בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף מידע אישי מסוים, לרבות שמך, כתובתך, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, פרטי חיוב (כגון פרטי כרטיס אשראי ופרטי חשבון בנק) וכל מידע אחר אשר יידרש ממך (להלן: "מידע אישי"). החברה עשויה לעשות שימוש במידע האישי ליצירת החשבון שלך באתר, על מנת לשלוח לך מסרים, חשבוניות, עדכונים, התראות אבטחה, תמיכה והודעות מנהליות, טכניות ו/או הודעות שירות, מידע על מבצעים/מוצרים חדשים/שירותים המוצעים על ידי החברה לתקשר עמך, להעביר תשלומים אליך מעת לעת, באם תהיה זכאי להם, או לחייב אותך על חיובים שאתה מבצע, וכן למטרות שמירת רשומות.

כמו כן, על מנת לשפר את איכות החוויה שלך באתר, ועל מנת לאפשר להחברה לבצע דוחות פנימיים מסוימים ולתת המלצות, אנו עשויים לאסוף מידע מצטבר על אופן שימושך באתר, כגון כתובת IP (פרוטוקול אינטרנט), סוג הדפדפן בו אתה משתמש, שפת הדפדפן, ,URL וכו'.

החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ולא להעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את המידע האישי, לא תוכל החברה לטפל בהזמנות רכישה ללא פרטים אלו. באפשרותך לסגור את החשבון האישי שלך באתר בכל עת. עם זאת, החברה רשאית לשמור על מידע אודותיך המצוי במערכת האתר לאחר סגירת החשבון.

אתה מצהיר כי אתה מבין ומאשר כי החברה תהיה רשאית לקבל, לשמור ולגלות כל מידע שיש לנו עליך ועל התוכן של החשבון האישי שלך. החברה לא תעביר את המידע האישי שלך לכל צד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במידה שביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.
 • אם עשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הפרת את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;
 • אם החברה נדרשת לעשות כן על פי חוק או מתוך אמונה בתום לב כי הדבר דרוש באופן סביר על מנת להימנע מאחריות, לציית להוראות הליך משפטי, כגון צו חיפוש, הזמנה לבית דין, הוראות חוק או צו בית משפט, או כדי להגן על זכויותיה של החברה ועל רכושה, של שותפיה או של הציבור.
 • אם לדעת החברה, גילוי כאמור נדרש להיעשות מטעמים של ביטחון לאומי, אכיפת החוק, או נושאים אחרים בעלי חשיבות ציבורית.
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המידע האישי שלך במקרה של העברת הבעלות בחברה או במקרה של רכישת כל או רוב הנכסים של החברה, כגון במקרה של מיזוג עם חברה אחרת לבעלי השליטה החדשים.

 

אין בכוונתנו לאסוף מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 18. בהתאם, במידה ואתה מתחת לגיל 18, אנא הימנע מהכנסת מידע לאתר ו/או עשיית שימוש באתר. אם אתה מאמין כי ילדך הקטין הכניס מידע אישי אודותיו לאתר, אנא צור עמנו קשר מידי בכתובת כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת . על מנת שהמידע יוסר.

 1. 9.אבטחה

אתה מצהיר כי הנך מבין שבשימושך באתר, מידע מסוים אותו אתה מפרסם או מספק דרכו, יכול להיות גלוי למשתמשים אחרים ולהיות מפורסם על חלקים הגלויים למשתמשי האתר. אנא שים לב כי אם תבחר לחשוף את המידע האישי שלך בעת פרסום תגובות או כל תוכן אחר באמצעות האתר, מידע זה עשוי להיות זמין לציבור ומשתמשים אחרים יוכלו לאסוף ולהשתמש בו. אין לנו כל התחייבות לגבי כל מידע שאתה מפרסם באתר, באופן זמין לאחרים, ואני ממליצים כי תנקוט באמצעי זהירות בעת מסירת מידע אישי לאחרים בפורומים ציבוריים או דומיהם.

החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים בכדי להגן על המידע האישי שלך ולמנוע אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, חשיפה, שינוי, והרס. לתשומת ליבך, למרות מאמצינו, אין אמצעי אבטחה שהינו בלתי חדירים. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה והיא לא תהיה אחראית ולא תיטול כל אחריות בגין קרות אחד או יותר מהמקרים המנויים לעיל.

רכישת מוצרים באתר מאובטחת ועומדת בתקן אבטחת המידע המחמיר ביותר PCI:DSS Level 1. המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאוחסנים בשרת ייעודי שהוסמך לתקן ISO 27001.

                 10. Cookies ("עוגיות")

לתשומת ליבך, ייתכן ובאופן אוטומטי נאסוף מידע מסוים באמצעות "Cookies" בדפדפן שלך. Cookies הינם קבצי נתונים קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש, המזהים אותך כמשתמש ייחודי והמכילים מידע מסוים אודות הכניסה הספציפית שלך לאתר ו/או השימוש שלך האתר. בין היתר, השימוש ב-Cookies עוזר לנו לשפר את איכות האתר ואת החוויה שלך כמשתמש. אנו משתמשים ב-Cookies כדי לסרוק אילו אזורים ומאפיינים הם הפופולריים ביותר, בכדי להתאים לך אישית את חווית השימוש באתר, ולזכור את העדפותיך. אם הדפדפן שלך מוגדר לדחות קבצי Cookies או לא לקבלן, אפשר שגישה לחלקים מסוימים באתר לא יתאפשרו או לתכונות מסוימות שלו. כאמור לעיל, האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אתרים אחרים אלו מחזיקים במדיניות ספציפית שלהם לגבי Cookies ולגבי איסוף ושימוש במידע אישי ועליך לבחון בעצמך את מדיניות כל אתר כאמור.

              11. אחריות ואחריות מוצר

אלא אם נאמר אחרת במפרט של מוצר ספציפי, החברה מעניקה 12 חודשים של אחריות על כלל מוצריה הנמכרים באתר. כמו כן, יש להקפיד על תחזוקתם כמפורט במפרט המוצר.

השימוש באתר ניתן ללא מצגים באשר לתוכנו או תקינותו (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, והחברה לא תישא באחריות לתקלות כאמור ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו לך בעקבותיהן.

החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב השימוש באתר. הנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת התקנון ו/או מדיניות פרטיות זו, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע בתרופות להן תהיה זכאית החברה על פי כל דין.

                  12. קניין רוחני

בתקנון זה, המונח "תוכן" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, תמונות, צילומים, מידע טכני, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, מאגר נתונים וכו'.

הנך מצהיר כי ידוע לך כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם בתכנים באתר, לרבות, זכויות היוצרים, סודות מסחריים, פטנטים, רשימת לקוחות, התנהלות עסקית, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הינן בבעלות הבלעדית המלאה והמוחלטת של החברה ו/או מי מטעמה באישור החברה.

הנך מתחייב לא לעשות שימוש מסחרי באתר ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת החברה. על המשתמשים באתר החברה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה או השירותים שמקורם באתר ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.

                 13. שונות

פרטי ההתקשרות עם החברה (בעבור ביטול הזמנה, הודעות ושאלות) הינם כדלקמן:

בפקס:  04-6952119

בדואר אלקטרוני: "> כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

בכתובת: להבות יצור ומיגון, חנות אינטרנט, דואר נע גליל עליון, 12125.

כל ויתור של החברה על קיום זכות המגיעה לה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה, לא יחשבו כויתור, הימנעות או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.